Certificats

Neteges Escobar posseeix els següents certificats

  • Complim la normativa d’ADR, tenint els nostres equips preparats per a poder transportar qualsevol residu del tipus de Matèries Perilloses.
  • Neteges Escobar compleix amb la Llei de Protecció de Dades acordada a l’article 12.2a del Reial decret 428/1993 i l’article 7 del Reial decret 1332/1994 del 20 de juny vigent de conformitat en la disposició Transistoria tercera de la Llei Orgànica 15/1999.
  • BUREAU VERITAS, Certification, certifica que el sistema de gestió de la qualitat de l’organització de L.A. ESCOBAR S.L. que aplica en totes les seves activitats desenvolupades en els centres de treball és conforme a la norma ISO 9001:2015. [Descarregar certificació ISO 9001:2015]
  • Tots els nostres vehicles de tipus RG-CIS, estan autoritzats per la Junta de Residus per fer els transports dels grups de residus esmentats. Codi de transportista T-298.
  • Nº registre de tancs: B5195CAT/LgB
  • Codi sanitari per transport d’aigua per a consum humà 08076

Política de qualitat

L’organització de LIMPIEZAS DE ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L. té com a objectiu que la Qualitat dels serveis que ofereix siguin el fidel reflex de les expectatives de cada client, assegurant així l’èxit a llarg plaç de l’empresa. Per això, estableix, declara i assumeix els següents principis:

1.- La Qualitat final del servei entregat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle.

2.- Les exigències contractuals, els desitjos i expectatives dels clients, així com la nostra llarga experiència, són els criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis, ja que un dels nostres objectius generals d’empresa és aconseguir la contínua satisfacció del nostre client. I el total compliment dels requisits legals i reglamentaris.

3.- Els requisits de la Qualitat i exigències contractuals han de ser traduïts de forma efectiva en especificacions que seran disposades als proveïdors de forma COMPLETA I OPORTUNA.

4.- La QUALITAT és una tasca comuna de totes les àrees de la companyia, cada una de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdors de departaments i persones de l’organització.

5.- Cada empleat de LIMPIEZAS DE ALCANTARILLADOS ESCOBAR, S.L. és responsable d’IMPULSAR la implantació de les Polítiques i Objectius de la Qualitat, comprovant la seva execució mitjançant auditories.

6.- L’aplicació d’aquesta Política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de la companyia. Per a portar això a terme, la Direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ. Amb la finalitat d’assolir la millora contínua del sistema de qualitat.

7.- La Direcció definirà a principis de l’any els Objectius de Qualitat quantificats, d’aquesta manera cada any es definiran uns objectius específics.

Call Now Button